ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04

Published on September 10, 2021
ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04

ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04

 

บทความนี้แสดงวิธีการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2019 ใน Ubuntu 20.04 ติดตั้ง MSSQL tools  ซึ่งช่วยในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและ SQL queries  เป็นต้น โดย Microsoft MS SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) มันเก็บข้อมูลในตาราง คอลัมน์ และแถว ใช้กันอย่างแพร่หลายที่นำมาปรับใช้ในองค์กร ซึ่ง MSSQL เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่ปรับขนาดได้ซึ่งใช้สำหรับธุรกิจที่สำคัญต่อภารกิจและข้อมูลโซลูชัน

ติดตั้ง SQL Server บน Ubuntu

Update Ubuntu

sudo apt update
sudo apt upgrade -y


ติดตั้ง GPG Public key

sudo wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -


ลงทะเบียนที่เก็บ Microsoft SQL Server Ubuntu สำหรับ SQL Server 2019

sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list)"


หมายเหตุ เวอร์ชั่นของ ubuntu จะเปลี่ยนไปตามเวรอ์ชั่นของคุณ เช่น ubuntu/18.04 หรือ ubuntu/20.04

ติดตั้ง SQL Server

sudo apt update
sudo apt install -y mssql-server

ตั้งค่า SQL server และ ตั้ง  password สำหรับ SA

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup


เช็ค SQL service

systemctl status mssql-server --no-pager

เช็ค port สำหรับ MSSQL server

sudo apt install net-tools
sudo netstat -tnlp | grep sqlservr

เปิด firewall port 1433 เพื่อเชื่อมต่อจากระยะไกล

sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 1433

ปิด firewall

sudo ufw disable
sudo ufw status

ทำความรู้จักกับ Vembu BDR น้องใหม่ด้าน Backup and Disaster Recovery กันดีกว่า

Vembu BDR น้องใหม่ด้าน Backup and Disaster Recovery   Vembu BDR...

Read more »

ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04

ติดตั้ง Microsoft SQL Server บน Ubuntu 20.04   บทความนี้แสดงวิธีการติดตั้ง Microsoft...

Read more »

วิธีการ Deploy VM จาก OVF บน ESXi

วิธีการ Deploy VM จาก OVF บน ESXi   VMware ESXi คือ Software...

Read more »

ขั้นตอนการสำรองและกู้คืนข้อมูล Office 365 จาก Veeam Backup for Office 365

Backup & Restore Office 365 data from Veeam Backup for...

Read more »

การตั้งค่า Vinchin Backup & Recovery

Vinchin Backup & Recovery v6 Vinchin ผู้ให้บริการโซลูชั่นการปกป้องข้อมูลระดับ Enterprises สำหรับองค์กร พร้อมชุดซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูล...

Read more »

การติดตั้ง Vinchin Backup & Recovery v6 on VMware vSphere

Vinchin Backup & Recovery v6 Vinchin ผู้ให้บริการโซลูชั่นการปกป้องข้อมูลระดับ Enterprises สำหรับองค์กร พร้อมชุดซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูล...

Read more »