Power Outage Detection System

ระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้อง และ แจ้งเตือนไฟฟ้าดับผ่าน LINE

ระบบตรวจจับไฟฟ้าขัดข้อง เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนื่องจากประโยชน์ที่สำคัญที่มันนำมาให้กับธุรกิจ

ความเสถียรของระบบไฟฟ้า: การมีระบบแจ้งเตือนช่วยให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ทำงานอยู่เสมอ หากมีข้อขัดข้องหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เสถียรภายในระบบ ระบบแจ้งเตือนจะช่วยในการตรวจจับปัญหาและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสำคัญในการให้บริการไฟฟ้าที่เสถียรและมีคุณภาพในการใช้งาน

ความปลอดภัย: ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหาอาจทำให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายต่อคนและทรัพย์สิน ระบบแจ้งเตือนช่วยในการตรวจจับสถานะควบคุมของระบบไฟฟ้าเพื่อระบุปัญหาและเกิดอันตราย ทำให้มีการแจ้งเตือนหรือกระทำเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

ประหยัดทรัพยากรและต้นทุน: การมีระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าช่วยในการตรวจสอบปัญหาและแก้ไขต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าประหยัดเวลาในการหาข้อขัดข้องและลดการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ทำให้ลดต้นทุนในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

การอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษา: การมีระบบแจ้งเตือนที่สามารถแสดงข้อขัดข้องหรือสถานะในระบบไฟฟ้าทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและตรวจสอบสภาพปัญหาของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนการดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและให้บริการได้ตลอดเวลา

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว: หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า การตรวจจับและแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วจะช่วยในกระบวนการดำเนินการแก้ไขปัญหาทันในขณะที่มันเกิดขึ้น ซึ่งสามารถลดเวลาหยุดชะงักหรือขาดการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้

การประยุกต์ใช้งาน

  • การนำไปใช้งานสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และServer
  • การนำไปใช้งานสำหรับร้านอาหารครัว เพราะระบบทำความเย็นมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการรักษาอาหาร
  • การเลี้ยงสัตว์ ทุกชนิด เช่น ปลาสวยงาม เมื่อไม่มีไฟฟ้าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว

อุปกร์ของเราพร้อมมีข้อดีอย่างไร

  • ทำงานเป็นลักษณะ IoT เล็กประหยัดไฟ มีไฟเลี้ยงในตัว
  • ทำงานผ่าน Wifi หรือ GSM Network
  • แจ้งเตือนผ่าน LINE
  • ราคาถูก
  • ติดตั้งง่าย

การเชื่อมต่อ

Power Outage Detector