Human Resource Management (HRM) Software Features

Human Resource Management (HRM) 

 

ซอฟต์แวร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ถูกออกเพื่อให้ตอบสนองความต้องการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างบูรณาการครบวงจร ตอบสนองทั้งระบบการจ้างงาน เริ่มตั้งแต่ การสรรหา เงินดือน ค่าตอบแทน การจ้างงาน เวลาเข้า – ออกงาน สวัสดิการต่าง ๆ การบริหารการฝึกอบรบและทักษะความสามารถ จนถึงตรวจสอบถึงประสิทธิภาพการทำงาน

HRM

Cr: freepik

ซอฟต์แวร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีคุณสมบัติดังนี้

1. ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน (Employee Information Management ) เป็นระบบที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกจ้าง ทั้งหมดตามโครงสร้างองค์กร   รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับระเบียบ และนโยบายต่างๆ
–   ประวัติการทำงาน (Job History )
–  ประวัติเงินเดือน (Salary History )
–  แผนประกันภัย (Insurance Plans )
–  ข้อมูลด้านธนาคาร และการเสียภาษี (Banking and Tax Details)
–  ประวัติการลงโทษ (Disciplinary History)

2. ระบบการสรรหาพนักงาน และการจ้างงาน ( Recruitment and Hiring ) เป็นระบบที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการรับสมัครงาน การคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีควมเหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนงานให้เกิดความสำเร็จของงานแก่องค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรได้ โดยจะเก็บข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การประกาศรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ จนถึงการรับเข้าทำงาน
– การสมัครงาน (Job Requisitions)
– รายละเอียดงาน (Job Descriptions)
– การประกาศตำแหน่งงานว่าง (Job Board Posting )
– การประเมินผลการสมัคร (Application Evaluation)
– ระบบติดตามการใช้งาน (Application Tracking System)
– การคัดเลือกผู้สมัครล่วงหน้า (Candidate Pre-Screening)
– ดูแลพนักงาน (Onboarding)

3. ระบบจัดการการประเมินความสามารถ (Talent Management)   เป็นระบบที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการประเมินความสามารถในการทำงานของบุคคล ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน โครงงานที่เข้าร่วม มนุษย์สัมพันธ์ และการเข้าอบรมต่าง ๆ เพื่อช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของพนักงานได้ โดยมุ่งไปตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ที่วางไว้ได้

– ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee Performance)
– การทดสอบความสามารถ (Competency Tests )
– ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน ( Key Performance Indications (KPI))

4. ระบบจัดการด้านสวัสดิการ  ( Benefits Management ) เป็นระบบที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลด้านสวัดิการ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยมีการกำหนดเงือนไขต่าง ๆ ขององค์กร โดยระบบจะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงค่าชดเชยทั้งหมด และยังส่งข้อมูลไปยังระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติ

– สุขภาพ (Wellness)
– ประกันสุขภาพ (Health Insurance)
– ประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Life Insurance)
– แผนการเกษียณอายุ (Retirement Plans)

5. ระบบจัดการการเงิน (Financial Management)  เป็นระบบที่เกี่ยวกับบริหารจัดการการเงิน ตรวจสอบรายได้ ยอดเงินสะสม ค่าตอบแทน เงินรางวัล เงินเดือน ในส่วนของบุคคลได้โดยอัตโนมัติ

– บัญชีเงินเดือน (Payroll)
– ค่าตอบแทน ค่าชดเชย (Compensation)
– รางวัล  (Rewards)
– การบริหารเงินเดือน (Salary Administration)

6. ระบบจัดการการบันทึกเวลา (Time and Attendance Management) เป็นระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงาน เกี่ยวกับเวลาการเข้า-ออกงาน  โอที การจัดตารางกำลังคน วันหยุด รวมไปถึงการขอลาต่าง ๆ ขออนุมัติ และการอนุมัติการลาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำงานร่วมกับระบบการจัดการบุคคล ระบบสวัสดิการ และเงินเดือน

– การเช็คเวลาเข้า – ออก  (Check In/Out)
– การรายงานเวลา  (Time Reporting)
– การติดตามเวลา (Time Tracking)
– การวางบิลโครงการ (Project Billing)
– การติดตามการทำงานล่วงเวลา (Overtime Tracking)
– การจัดตารางกำลังคน (Workforce Scheduling)
– การจัดการวันลาป่วย ลากิจ พักร้อน (Absence management)
– ปฏิทินวันหยุด (Holidays Calendar)

 

HRM

 

Pricing Model

1. Perpetual : ซึ่งเป็นการซื้อซอฟต์แวร์แบบขายขาด โดยมี option ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ได้ฟรี 1 ปี หรือ ซื้อค่าบำรุงรักษารายปี โดยมีค่าบำรุงรักษารายปีที่ 18% ของราคาขาย สำหรับ การซื้อขาดนั้นมีรูปแบบ ย่อยออกเป็น 2 ชนิดคือ
1.1 ERP Plug-In ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ A+ERP ได้อย่างไร้รอยต่อ
1.2 Standalone ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อิสระทำงานด้วยตัวเอง

2. Software as a Service (SaaS) ซึ่งเป็นการเช่าซอฟต์แวร์ โดยลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เอง และ จ่ายเท่าที่ใช้เป็นรายเดือน หรือ รายปี โดยลูกค้าสามารถเลือกชนิดของ สัญญาการเช่าได้

สำหรับรายละเอียดแบบสมบูรณ์ของฟีเจอร์ HRM ท่านสามารถอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ย่อยของเรา https://vicihrm.com