Installing VMware PowerCLI on Ubuntu 22.04 Jammy

Published on July 11, 2024
Installing VMware PowerCLI on Ubuntu 22.04 Jammy

PowerCLI คือชุดเครื่องมือภาษาการโปรแกรมในการจัดการอัตโนมัติ (Automation) ที่พัฒนาโดย VMware สำหรับการบริหารจัดการ VMware vSphere และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ VMware โดย PowerCLI เป็นส่วนขยายของ PowerShell ซึ่งเป็นภาษา scripting ของ Microsoft PowerCLI ประกอบด้วย cmdlets มากมายที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานของ VMware ได้อย่างง่ายดาย โดยปัจจุบันนั้น Powershell ของ Microsoft นั้นไม่เพียงแต่ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น แต่ยังทำงานได้บน Linux และ MacOS อีกด้วย

คุณสมบัติและการใช้งาน PowerCLI
การบริหารจัดการ vSphere: ช่วยให้สามารถจัดการและปรับแต่ง ESXi hosts, virtual machines (VMs), datastores, networks, และองค์ประกอบอื่น ๆ ของ vSphere ได้
การจัดการอัตโนมัติ: ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างสคริปต์เพื่อทำงานซ้ำๆ หรือทำงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ
การติดตั้งและการกำหนดค่า: สามารถใช้ในการติดตั้งและกำหนดค่า VM ใหม่ๆ หรือโฮสต์ใหม่ ๆ ได้ง่าย ๆ (provision)
การทำรายงาน: ช่วยให้สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับสภาวะของโครงสร้างพื้นฐาน VMware ได้ เช่น รายงานเกี่ยวกับการใช้งานทรัพยากร, รายงานสถานะของ VM ฯลฯ

สำหรับชุดคำสั่งในการจัดการ products ของ VMware ผ่าน Powershell ทั้งหมดนั้นท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมและดูคำสั่งได้ที่ https://developer.broadcom.com/powercli/latest/products/vmwarevsphereandvsan/commands-index

วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการติดตั้ง Powershell บน Linux เพื่อที่จะทำการใช้งาน Powershell ในการเชื่อมต่อไปยัง VMware ESXi และทำการ shutdown esxi ตามเวลาที่กำหนด
Linux ที่เราจะติดตั้ง Powershell พร้อมกับ PowerCLI module นี้จะเป็น Ubuntu 22.04 (Jammy) แต่ใน version อื่นๆ เช่น 20.04, 24.04 ก็ใช้คำสั่งไม่ได้ต่างกัน

ทำการพิมพ์คำสั่ง

sudo apt-get update

เพื่อทำการอัพเดท list ของ package ในระบบ

ทำการติดตั้ง package เพิ่มเติมดังนี้

sudo apt-get install -y wget apt-transport-https software-properties-common

ทำการดึงค่าตัวแปรด้วยคำสั่ง

source /etc/os-release

หลังจากนั้น ทำการดาวน์โหลด repo ของ Microsoft

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/$VERSION_ID/packages-microsoft-prod.deb

หลังจากนั้นทำการติดตั้ง repo key

sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

ทำการลบไฟล์ package repo ที่ดาวน์โหลดมา

rm packages-microsoft-prod.deb

ทำการปรับปรุง list ของ package อีกครั้ง

sudo apt-get update

ทำการติดตั้ง Powershell

sudo apt-get install -y powershell

เมื่อติดตั้งแล้ว ก็ทำการรัน Powershell ด้วยคำสั่ง

pwsh

ท่านก็จะได้ระบบ prompt ของ powershell ตามภาพ

running powershell

ทำการติดตั้ง PowerCLI ด้วยคำสั่ง

Install-Module -Name VMware.PowerCLI

ดังรูป
installing PowerCLI Module

ระบบจะบอกกับท่านว่า module PowerCLI นั้นจะถูกติดตั้งจาก PSGallery ซึ่งท่านจะต้องกด Y เพื่อยืนยัน และกด Enter

confirm downloading PowerCLI from PSGallery

หลังจากนั้นให้ท่านทำการพิมพ์ คำสั่งเพื่อเป็นการ import module PowerCLI

import-module VMware.PowerCLI 

ระบบจะบอกกับท่านว่า ให้ท่านเลือกที่จะ join program Customer Improvement โดยท่านจะต้องพิมพ์คำสั่ง

Set-PowerCLIConfiguration -Scope User -ParticipateInCEIP $true

หรือหากท่านไม่ต้องการ join ก็เปลี่ยนตัวแปรเป็น false ตามตัวอย่างจะเป็นการเข้าร่วมโปรแกรม
joining vmware CEP

คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่ท่านจะต้องใช้คือ

Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction Ignore -Confirm:$false 

ซึ่งเป็นการบอกระบบว่า ขณะที่ท่าน เชื่อมต่อไปยัง ESXi Host นั้น ท่านจะใช้ self-signed Certificate

Ignore Certificate Check

ตัวอย่างต่อไปนี้ คือการใช้ Powershell Script ในการสั่ง shutdown ESXi Host ทุกวันเวลา 18:00 โดยให้ท่านสร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า
shutdown-my-esxi.ps1 ซึ่งท่านอาจจะสร้างด้วย text editor อะไรก็ได้ ที่ท่านต้องการ เช่นเราเก็บไฟล์ไว้ใน /root/shutdown-my-esxi.ps1

Import-Module VMware.PowerCLI
$esxiHost = "IP ของ ESXI"
$esxiUser = "username ของ esxi"
$esxiPassword = "password ของ esxi"

# เชื่อมต่อไปยัง host
$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($esxiUser, (ConvertTo-SecureString $esxiPassword -AsPlainText -Force))
Connect-VIServer -Server $esxiHost -Credential $credential

# สั่งให้ทำการ shutdown
Stop-VMHost -VMHost $esxiHost -Confirm:$false -Force

# ตัดการเชื่อมต่อจาก esxi
Disconnect-VIServer -Server $esxiHost -Confirm:$false

หลังจากนั้น ให้ท่านใช้ crontab ในการตั้งเวลา เช่น

crontab -e

และเพิ่มบรรทัดที่เรียก powershell ขึ้นมาทำงาน ดังรูป

shutdown esxi at 18:00 everyday

ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างง่ายๆ สำหรับการ shutdown ESXi เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

Installing VMware PowerCLI on Ubuntu 22.04 Jammy

PowerCLI คือชุดเครื่องมือภาษาการโปรแกรมในการจัดการอัตโนมัติ (Automation) ที่พัฒนาโดย VMware สำหรับการบริหารจัดการ VMware vSphere และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ...

Read more »

Installing iRedMail on Ubuntu 22.04 Jammy

สำหรับ iRedMail นั้นต้องบอกว่าเป็นระบบ Mail Server บน Linux ที่ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียว เพราะว่าฟีเจอร์ครบ เช่น...

Read more »

Upgrading from Ubuntu 20.04 LTS to Ubuntu 22.04 Jammy

แน่นอนว่าการอัพเกรดจะมีประโยชน์อย่างมาก ในการทำให้ระบบของท่านนั้นปลอดภัย งั้นเรามาเริ่มกันเลย สำหรับการอัพเกรด Ubuntu 20.04 ซึ่งออกมานานพอสมควรล่ะ ให้เป็น Ubuntu 22.04...

Read more »

Migrating CentOS 7 to AlmaLinux 9

การอัพเกรดระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานั้น มีประโยชน์ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำให้ระบบนั้นมีความปลอดภัย อย่างที่ทุกคนทราบแล้วว่า CentOS นั้นถูกประกาศว่า End-of-Life ไปแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้...

Read more »

Installing Unifi Network Server on Ubuntu 22.04 Jammy

UniFi Network Server หมายถึงระบบ ซอฟต์แวร์ของ Ubiquiti Networks ภายใต้ชื่อ UniFi Controller...

Read more »

What is DMARC and How DKIM works

หนึ่งในภัยที่น่ากลัวทุกวันนี้หลายต่อหลายครั้งเริ่มต้นโดยการส่งอีเมล์ เช่น การปลอมตัวเป็นผู้ส่งอีเมล์โดยไม่ได้รับอนุญาติ เช่น มีคนมาแอบส่งโดยใช้โดเมนของเรา เช่น mydomain.com และ ปลอมเป็นคนชื่อ [email protected]...

Read more »